Főoldal    Alapszabály
Alapszabály
2012-02-29 14:11:48

Preambulum

A mai napon, tekintettel a 2012. március 08-án tartott közgyűlésen hozott határozatokra, az alapszabály I//1.), II/A/4.) és III/F) pontjának módosítása mellett, a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség az alapszabályát az alábbiak szerint állapította meg:

I.    Név, székhely, célok

1.)    Az Egyesület neve:    Direkt és Interaktív Marketing Szövetség
2.)    Az Egyesület székhelye:
    1138 Budapest, Madarász Viktor. u. 47-49. V. em.
3.)    Az Egyesület státusza:
Az Egyesület jogi személy, országos egyesületként a működési helye Magyarország.
4.)    Az Egyesület célja:
A Szövetség célja, hogy tagjai közreműködésével:
  • kidolgozza az Etikai Kódexet, amelyet a tagok magukra nézve kötelezőnek fogadnak el,
  • elősegítse a magyarországi Direkt Marketing kultúra fejlődését,
  • megalapozza a magyar Direkt Marketing szakmai tekintélyét a marketing- és reklámszakmán belül és a közvéleményben egyaránt,
  • szervezze és támogassa a Direkt Marketing piac megismerését és felemelését,
  • erősítse a kereskedelmi szólásszabadság, valamint a fogyasztói választás szabadságának védelmét és kiterjesztését,
  • segítséget nyújtson a hazai Direkt Marketing szakemberek képzéséhez,
  • egyeztesse, képviselje és védje a Direkt Marketing tevékenységben részvevők érdekeit,
  • segítse az adatkezelés és -forgalmazás, a reklám és marketing kommunikációs tevékenység jogi újraszabályozását, figyelemmel az európai jogharmonizációs törekvésekre, állást foglaljon törvényértelmezési kérdésekben,
  • fejlessze a tagok egymás közötti, valamint más hazai és nemzetközi adatkezelő és -forgalmazó, marketing- és reklámszervezetekkel, szövetségekkel fenntartott kapcsolatait.
Mindezen célok érdekében a Szövetség a tagok részére szolgáltatásokat teljesít, érdekegyeztetést végez. A Szövetség vagyona növelése és a tagok részére teljesítendő szolgáltatások fejlesztése érdekében másodlagos jelleggel gazdálkodó tevékenységet is folytat.
A Szövetség további tevékenységi köre: tudományos szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése (régi TEÁOR 7499), máshová nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás (TEÁOR ‘98: 74.84).

II.    Tagság

A Szövetség tagjai a következők:     
A.) A rendes tagok
B.) A pártoló tagok
A.)    Rendes tagság
1.)    Rendes tagsági viszony
A Szövetségnek rendes tagja lehet bármely magyar természetes személy, vagy jogi személy, aki adatvezérelt marketing tevékenységet gyakorol, feltéve, hogy a Szövetségbe belép, és az Alapszabályban, illetve a belépési nyilatkozatban foglalt kötelezettségek teljesítését vállalja, feltéve, ha rendelkezik a Szövetség két tagjának az ajánlásával.
best football odds and expert soccer predictions best football odds from oddslot today football predictions from the experts
A jelen Alapszabály vonatkozásában adatvezérelt marketing tevékenység alatt az olyan marketing tevékenységet kell érteni, amely a vevők, felhasználók kielégítése érdekében célzott kapcsolatfelvétel és közvetlen egyéni jellegű (elektronikus vagy nyomtatott médiumok segítségével történő) kommunikáció útján valósul meg.
2.)    Belépés, felvétel
A tagnak belépéskor belépési nyilatkozatban kell nyilatkoznia arról, hogy az alapszabályt elfogadja, továbbá a tagdíj fizetésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell tennie. Az egyesületi tag belépésének elfogadásához a tagok többségének írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Elnökség feladata, hogy megállapítsa, hogy a tagok többsége hozzájárult-e az új tag belépéséhez, továbbá, hogy a belépő új tagot nyilvántartásba vegye. A tag belépésének elfogadását meg kell tagadni, ha az 1. pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg.
3.)    A tagság megszűnése, kizárás
A tagság megszűnik a tag halálával, jogi személy esetében annak jogutód nélküli megszűnésével, vagy kilépés bejelentésével, továbbá a tag kizárásával.
A Szövetségből a Közgyűlés határozatával kizárható az a tag, aki a díjfizetési kötelezettségének legalább egy éven keresztül nem tesz eleget, továbbá a díjfizetés folyamatossága esetén is az a tag, akinek magatartása a Szövetség működését, érdekeit sérti.
A kizárási és a felvételt elutasító határozatot a taggal írásban kell közölni.
4.)    A rendes tag jogai és kötelezettségei
A tagok jogaikat személyesen, illetve nem természetes személy tag esetén törvényes képviselőik vagy meghatalmazottjaik útján gyakorolhatják. A tag joga és kötelezettsége, hogy részt vegyen a Szövetség munkájában. A nem természetes személy tag köteles a törvényes képviselő személyében bekövetkezett változást 8 napon belül a cégbejegyző végzés másolatának csatolásával az Elnökségnek bejelenteni. A nem természetes személy tag (illetőleg annak törvényes képviselője) a tag képviseletére meghatalmazást is adhat. A meghatalmazás lehet általános jellegű, visszavonásig érvényes, illetőleg szólhat egy-egy meghatározott alkalomra (pl. közgyűlés). A meghatalmazást az Elnökséghez regisztráció végett be kell nyújtani.
A tagok a Szövetség bármely tisztségére választhatók és választásra jogosultak. Minden tagnak egy szavazata van.
A tagok jogosultak dokumentumaikon egyesületi tagságuk tényét, illetőleg a Szövetség emblémáját feltüntetni.
A tagok kötelesek a Közgyűlés által évente megállapított éves tagdíjat egy összegben, minden évben az év február 01. napjáig megfizetni. Amennyiben a tag tagsági jogviszonya év közben, a tagdíjfizetési határidőt követően szűnik meg, úgy a befizetett éves tagdíjat a Szövetségtől nem követelheti vissza.
B.)    Pártoló tagság
1.)    Pártoló tagsági viszony
    A Szövetségnek pártoló tagja lehet bármely magyar természetes személy, vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy gyakorol-e Direkt Marketing tevékenységet, feltéve, hogy a Szövetségbe belép, és az Alapszabályban illetve a belépési nyilatkozatban foglalt kötelezettségek teljesítését vállalja és rendelkezik a Szövetség két tagjának ajánlásával, és vállalja, hogy a pártoló tagság megszerzése esetén a Közgyűlés által elfogadott együttműködési megállapodást megköti.
2.)    Belépés, felvétel, a tagság megszűnése, kizárás, jogorvoslat
        A pártoló tag belépésére, felvételére és tagságának megszűnésére nézve a II. rész A. 2-3.) pontjaiban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a pártoló tag belépésének elfogadásakor a II. rész B.) 1. pontban meghatározott feltételek megvalósulását kell figyelembe venni.
3.)        A pártoló tag jogai és kötelezettségei
        A pártoló tag Szövetséggel szembeni kötelezettségei a Közgyűlés által évről-vére meghatározott pártoló tagdíj vagy szolgáltatás, amelyet az együttműködési megállapodás alapján minden év március 31. napjáig fizet meg vagy az év végéig nyújt.
        Egyebekben a pártoló tag jogaira és kötelezettségeire a II. rész A. 4.) pontjában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
C.)        Közös szabályok
        A természetes személy, illetve nem jogi személyiséggel rendelkező társaság csak akkor lehet az egyesület tagja, ha nem tagja, alkalmazottja vagy tulajdonosa a Szövetségben már képviselettel rendelkező szövetségi tagnak.

III.    A Szövetség Szervei

A Szövetség szervei a következők:    
A.)    Közgyűlés
B.)    Elnökség
C.)    Felügyelő Bizottság
D.)    Etikai Bizottság
E.)    Titkárság
F.)    Tagozatok
A.)    Közgyűlés
1.)    A Közgyűlés összehívása
A Közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, melyet évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok legalább 20%-a, illetőleg a Felügyelő Bizottság kéri, vagy ha azt a törvényességi felügyeletet ellátó szerv kezdeményezi.
A Közgyűlést minden esetben az Elnök hívja össze. A Közgyűlésre az érdekelteket írásban, személyre szólóan kell meghívni. A meghívót és a Közgyűlés napirendjén szereplő pontokkal kapcsolatos dokumentumokat legalább 10 nappal a Közgyűlés időpontja előtt postázni kell.
2.)    Határozatképesség
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 %-a + egy tag megjelent. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés után megtartott újabb Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) az eredeti napirend vonatkozásában a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
3.)    Határozathozatal
A Közgyűlés a határozatait általában egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg. A Közgyűlés bármikor elrendelheti a titkos szavazási és/vagy a minősített (2/3-os) többséggel történő szavazási módot is. Ha a Közgyűlés olyan kérdésben hoz határozatot, amely valamely taggal kapcsolatos (a felvétel elutasítása és a kizárás eseteit kivéve ide nem értve a szövetségi tagsági viszonnyal kapcsolatos kérdéseket), az adott tag a kérdésben nem szavazhat.
4.)    A Közgyűlés menete
A Közgyűlést a Szövetség elnöke, az õ távolléte esetén a Közgyűlés által azzal megbízott szövetségi tag vezeti le, mint levezető elnök. A Közgyűlésen résztvevőkről jelenléti ívet kell felvenni, amelyen rögzíteni kell a tag nevét és címét, a képviselő nevét és képviselői minőségét valamint a tag/képviselő aláírását. A képviseleti jogosultságot a jelenléti ív aláírásakor igazolni kell. Az a képviselő, aki a képviselői jogát igazolni nem tudja, a tag képviseletében nem járhat el.
5.)    Jegyzőkönyv
A Szövetség Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a levezető elnök és a Közgyűlés által választott jegyzőkönyvvezető ír alá és két a Közgyűlés által kijelölt személy hitelesít. A jegyzőkönyv másolatát valamennyi tagnak meg kell küldeni.
6.)    A Közgyűlés hatásköre
A Közgyűlés bármely kérdésben dönthet, de kizárólagos hatáskörébe tartozik:
    - az alapszabály megállapítása és módosítása,
    - az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása és felmentése,
    - az Elnökség és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása,
    - tagok felvétele és kizárása,
    - a Szövetség éves költségvetésének megállapítása és módosítása,
    - az Elnökség évi beszámolójának illetve a mérlegnek az elfogadása,
    - az éves rendes tagdíj és pártoló tagdíj megállapítása,
    - az Etikai Kódex elfogadása és módosítása,
    - a Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének a kimondása,
    - a Szövetség belépése más hazai és külföldi szervezetbe,
    - a Szövetség feloszlásának kimondása.
B.)    Elnökség
1.)    Az Elnökség tagjai
A Szövetség legfőbb képviseleti szerve a héttagú Elnökség, amely az Elnökből, Alelnökből és öt további tagból áll (a továbbiakban együttesen: az Elnökség tagjai).
Az Elnököt, az Alelnököt és az Elnökség tagjait a Közgyűlés egyenként választja meg 2 éves időtartamra az alábbi szabályok figyelembevételével:
a.)    Az elnöki és alelnöki posztra a Szövetség rendes tagja, a rendes tag képviselője egyaránt választható.
b.)    Az Elnökség öt további tagját a rendes tagok vagy a rendes tagok képviselői közül kell megválasztani.
Az Elnökség képviseli a Szövetséget, vezeti annak működését. Dönt mindazon kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az Elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a költségvetés gazdasági keretein belül működteti a Szövetség titkárságát.
2.)    Képviselet
A Szövetség Elnöke egy személyben képviseli a Szövetséget, akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökségi tag jogosult a Szövetség képviseletére, a Szövetség nevében történő kötelezettségvállalásra.
3.)    Működési szabályok
Az Elnökség a saját ügyrendjét maga állapítja meg.
4.)    A felelősség
Az Elnökség tagjai tevékenységükért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak.
5.)    Tagsági viszony
Az Elnökségi tagsági viszony megszűnik:
    - a megbízatás időtartamának lejártával;
    - a Közgyűlés általi visszahívással;
    - lemondással;
    - elhalálozással;
    - ha a tag a tisztségét tartós, 6 hónapos időszakot meghaladó akadályoztatás (kiküldetés, betegség stb.) miatt nem tudja ellátni; vagy
    - a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével.
Az Elnökségi tagsági viszony a tag képviselője esetén akkor is megszűnik, ha
    - a tag a képviseletével más személyt bíz meg; vagy
-    a képviseleti jog egyéb okból (pl. munkahely változtatás stb.) megszűnik.
6.)    Kooptálás
Amennyiben valamely elnökségi tag tagsági viszonya az 5.) pont szerint megszűnik, a következő Közgyűlés összehívásáig terjedő időre az Elnökség legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozattal a folyamatos munka érdekében a távozó tagok helyére új tagokat kooptálhat. Az Elnökség háromnál több személyt az Elnökségbe nem kooptálhat.
C.)     Felügyelő Bizottság
1.)    A Felügyelő Bizottság tagjai
    A Felügyelő Bizottság egy elnökből és további két tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az első Felügyelő Bizottság mandátuma 1 évre szól, azt követően a Felügyelő Bizottság választása 2 éves időtartamra történik.
2.)    A Felügyelő Bizottság feladatai
    A felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szövetség alapszabály szerinti működésének betartását, annak megsértése esetén közgyűlés összehívását kezdeményezheti az alapszabály ellenes tevékenység megszüntetésére vagy az alapszabályt sértő határozat megsemmisítésére. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a beterjesztett zárszámadási mérleg valódiságát, a Szövetség költségvetésének betartását. A Felügyelő Bizottság a tevékenysége során a Szövetség iratába és számlájába betekinthet.
3.)    Működési szabályok
    A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési tevékenységét a Közgyűlés által elfogadott ügyrend szerint, saját illetve a Szövetség kezdeményezésére végzi. A Felügyelő Bizottság köteles a tagok által kezdeményezett ellenőrzést lebonyolítani és az eredményről a Közgyűlésnek beszámolni.
4.)    Tagsági viszony
    A Felügyelő Bizottsági tagságra a B.) 4.) pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
5.)    Kooptálás
Amennyiben valamely Felügyelő Bizottsági tag tagsági viszonya bármely okból megszűnik, a következő Közgyűlés összehívásáig terjedő időre az Elnökség legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozattal a folyamatos munka érdekében a távozó tagok helyére új tagokat kooptálhat. Az Elnökség kettőnél több személyt a Felügyelő Bizottságba nem kooptálhat.
D.)    Etikai Bizottság
A Közgyűlés Etikai Bizottságot választ. Az Etikai Bizottság 5 tagból áll, tagjait a Szövetség tagjai, illetőleg a tagok képviselői közül a Közgyűlés választja határozatlan időre. Az Etikai Bizottság tagjai bármikor visszahívhatók. Döntést legalább 3 tag hozhat, amennyiben döntésképtelen, az ügyet a Közgyűlés elé kell vinni. Az etikai kérdésekben érintett tagok nem szavazhatnak.
Az Etikai Bizottság saját illetve az Elnökség vagy a tagok kezdeményezésére folytat vizsgálatot.
E.)    Titkárság
A Titkárság a Szövetség adminisztratív-ügyintéző szerve. A Titkárságot az Elnökség által kinevezett Főtitkár vezeti, aki a Szövetséggel munkaviszonyban áll. A Főtitkár felett a munkáltatói jogokat a Szövetség elnöke gyakorolja. A Főtitkár a Szövetség Elnöke által meghatározott mértékben jogosult a Szövetség képviseletére.
F.) Tagozatok
A tagozatok a Szövetség belső egységei, amelyek az azonos szakterületen működő tagok szorosabb együttműködését hivatottak előmozdítani. Tagozatot legalább kettő szövetségi tag kezdeményezésére (közös állásfoglalására) lehet létrehozni az Elnökség döntése alapján. A tagozat létrehozását kezdeményező tagok közös írásbeli állásfoglalásukat eljuttatják az Elnökség részére. Az Elnökség köteles a soron következő ülésén dönt a tagozat létrehozásáról. Az Elnökség döntését egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség döntését köteles a tagozat létrehozását kezdeményező tagokkal írásban közölni.
A fenitek szerint létrejött tagozatba tagként bármely szövetségi tag feltétel nélkül beléphet. A tagozat az ügyrendjét maga állapítja meg. A tagozat tagjai sorából kettő éves, határozott időtartamra tagozati elnököt választ, aki jogosult az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt venni.

IV.    Gazdálkodás, pénzügyek

A Szövetség vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. A tagdíj összegét időről-időre a Közgyűlés állapítja meg.
A Szövetség gazdálkodási (üzleti) éve a naptári év. A Szövetség saját vagyonával gazdálkodik,a szövetségi célok megvalósítása érdekében. A gazdálkodás elveit a Közgyűlés állapítja meg.
A Szövetség gazdálkodásáról szóló éves beszámoló és mérleg elkészítése és Közgyűlés elé terjesztése az Elnökség feladata.
A Szövetség költségvetését a Közgyűlés fogadja el. A költségvetést módosítani kell, ha azt anyagi teherrel járó rendkívüli kötelezettségvállalás vagy a költségvetési tételtől legalább 25 %-os eltérés indokolja.
best uk online casino welcome bonuses and promotions best uk online casino bonuses uk online casino bonuses no deposit required
A tagokat a Szövetség tartozásaiért felelősség nem terheli, felelősségük csupán a tagdíjak befizetésére terjed ki.

V.    Záró rendelkezések

Amennyiben a Szövetség vagyona a megszűnéskor tartozásait meghaladja, a többletet a tagok között a díjfizetések arányában kell felosztani.

A Szövetség feloszlatását kell megállapítani, ha tagjai létszáma egy éven át 5 alá csökken.

Az Alapszabályban nem érintett kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2012. március 08.Breitling Replica Watches www.get-best-practice.co.uk Best Rolex Watches www.ntsweb.co.uk


Mi várja a tagokat?

Szakmaiság. Érdekképviselet. Értékközösség. Kapcsolati tőke. Hitelesség. Inspiráció.

Arra törekszünk, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk a szövetségi core tevékenységek mellett, melyek kimondottan a tagjainkat juttatják különböző előnyökhöz.

Szakmai szótár
acquisition programmes - ügyféltoborzó kampányok

affinity marketing - affinitás marketing

after-sales service - vásárlás utáni szolgáltatás

bound-in inserts - befűzött mellékletek

branding - márkaépítés


Teljes cikkKövessen minket a Facebookon
Kövessen minket a Twitteren